หนังสือเดินทาง

ในกรณีที่หนังสือเดินทางได้หมดอายุแล้วและมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยด่วน ท่านต้องติดต่อขอยื่นทำหนังสือเดินทางชั่วคราวกับทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงแคนเบอร่า ท่านสามารถเข้าไปดูขู้อมูลได้ที่ http://canberra.thaiembassy.org หรือโทรศพท์ติดต่อไปที่ (02) 6206 0121

ในกรณีที่หนังสือเดินทางหาย ต้องแจ้งหนังสือเดินทางหาย โดยกรอกแบบฟอร์ม Report of loss แล้วนำไปให้ตำรวจลงนามแล้วนำ Report of loss ไปยื่นประกอบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง


หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับคนไทยเท่านั้น)

  1. ผู้ขอหนังสือมอบอำนาจต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองและลงรายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่

  2. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

  3. FORM หนังสือมอบอำนาจ

* ค่าธรรมเนียมฉบับละ 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และใช้เวลาในการดำเนินการ 1 วันทำการ


หนังสือยินยอม

  1. ผู้ขอหนังสือยินยอมต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองและลงรายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่

  2. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

  3. FORM หนังสือยินยอม

* ค่าธรรมเนียมฉบับละ 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และใช้เวลาในการดำเนินการ 1 วันทำการ


การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติ ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) ซึ่งออกโดย ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถยื่นคำร้องและติดต่อได้ที่

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ถนน พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 66-2205-2167-9
โทรสาร : 66-2205-1295

อีเมล: pcscenter@royalthaipolice.go.th or pcsc.thaipolice@gmail.com

โดยสามารถดูข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์: http://www.pcscenter.sb.police.go.th/

 ข้อมูลสำหรับการพิมพ์ลายนิ้วมือ

  1. สามารถขอนัดพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานกงสุล ฯ ที่ (03)9533 9100 * ค่าธรรมเนียมฉบับละ 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และใช้เวลาในการดำเนินการ 1 วันทำการ

  2. สถานีตำรวจประจำท้องถิ่น ในประเทศออสเตรเลีย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่ http://www.pcscenter.sb.police.go.th


การขอสูติบัตร

การทำสูติบัตร ต้องยื่นคำร้องขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงแคนเบอร่า

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอใบสูติบัตรไทย