หนังสือเดินทาง

ในกรณีที่หนังสือเดินทางได้หมดอายุแล้วและมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยด่วน ท่านต้องติดต่อขอยื่นทำหนังสือเดินทางชั่วคราวกับทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงแคนเบอร่า ท่านสามารถเข้าไปดูขู้อมูลได้ที่ http://canberra.thaiembassy.org หรือโทรศพท์ติดต่อไปที่ (02) 6206 0121

ในกรณีที่หนังสือเดินทางหาย ต้องแจ้งหนังสือเดินทางหาย โดยกรอกแบบฟอร์ม Report of loss แล้วนำไปให้ตำรวจลงนามแล้วนำ Report of loss ไปยื่นประกอบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางหนังสือมอบอำนาจ

  1. ผู้ขอหนังสือมอบอำนาจต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองและลงรายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่

  2. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน

  3. FORM หนังสือมอบอำนาจ

* ค่าธรรมเนียมฉบับละ 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และใช้เวลาในการดำเนินการ 1 วันทำการ


หนังสือยินยอม

  1. ผู้ขอหนังสือยินยอมต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองและลงรายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่

  2. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน

  3. FORM หนังสือยินยอม

* ค่าธรรมเนียมฉบับละ 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และใช้เวลาในการดำเนินการ 1 วันทำการ


การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

  1. สามารถขอนัดพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานกงสุล ฯ ที่ (03)9533 9100

  2. สามารถขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติได้ที่สถานกงสุล ฯ หรือค้นหาข้อมูลได้ที่http://pcscenter.sb.police.go.th

* ค่าธรรมเนียมฉบับละ 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และใช้เวลาในการดำเนินการ 1 วันทำการ


การขอสูติบัตร

การทำสูติบัตร ต้องยื่นคำร้องขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงแคนเบอร่า

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอใบสูติบัตรไทย