หนังสือเดินทาง
  บริการแปลเอกสาร
  เอกสารการผ่อนผันทหาร
  หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต
  หนังสือมอบอำนาจ
  หนังสือให้ความยินยอม
  ใบสูติบัตร
  ใบทะเบียนสมรส
  การรับรองเอกสาร
  ใบรับรองการประพฤติ
  หนังสือเดินทางชั่วคราว
 

การทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลไทยเมลเบร์น

สำหรับท่านที่้ต้องการทำหนังสือเดินทางใหม่ที่สถานกงสุลไทยเมลเบร์น จะมีคณะทำพาสปอร์ตสัญจรลงมาที่สถานกงสุลไทยเมลเบร์น หนึ่งถึงสองครั้งต่อปี ท่านจะต้องลงชื่อและเบอร์ติดต่อกลับไว้ที่สถานกงสุลไทยเมลเบร์น สถานกงสุลจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดวันเข้ามาทำหนังสือเดินทาง

สามารถติดต่อลงชื่อได้ที่เบอร์โทร (03) 9533 9100
 

การทำหนังสือเดินทางอิเล็คโทรนิกส์ (E-Passport)

เนื่องจากการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือและภาพถ่าย ของผู้ร้อง ดังนั้นผู้ร้องจะต้องมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

ค่าธรรมเนียม: 55 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย พร้อมสำเนา 1 ชุด
 

ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

 1. สำเนาสูติบัตรไทย หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และของบิดามารดา
 3. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา
 5. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา (เฉพาะบิดาเป็นชาวต่างชาติ)

บิดาและมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้ทำ หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม (สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา

ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ หนังสือให้ความยินยอม ให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [ก.ท.ม.] หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ [ต่างจังหวัด] กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว
(ต้องมีหนังสือปกครองบุตร)

 

ผู้ที่ลามาศึกษาต่อ ยื่นเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

 • ข้าราชการและนักศึกษาที่ลามาศึกษาต่อนอกความดูแลของก.พ.จะต้องยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัด ที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
 • ข้าราชการและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา
 

พระภิกษุ ยื่นเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

 • สำเนามติมหาเถรสมาคมอนุมัติการต่ออายุ (ออก) หนังสือเดินทาง ซึ่งระบุชื่อ และฉายา หรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ใบสุทธิ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด
 

หมายเหตุ

 1. กรณีหญิงที่สมรสและประสงค์จะใช้นามสกุลสามี จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้านของตนก่อน
 2. รายละเอียดในหนังสือเดินทางจะเป็นไปตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ (บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน) ของไทยเท่านั้น
 

กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย

ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ และนำไปให้ตำรวจเซ็นรับรอง ก่อนที่จะยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูต เพื่อทำหนังสือเดินท่างเล่มใหม่

Report of Loss/Theft of a Thai Passport

Back to top